بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2017

0

برای نخستین بار در استان سمنان؛ تنه تمام درختان میوه استان سمنان بیمه می شود

رای نخستین بار در استان سمنان؛ تنه تمام درختان میوه استان سمنان بیمه می شود معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال برای نخستین بار در استان تنه تمام درختان...