هیئت مدیره

آقای علیرضا ارزانی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره


آقای محمد جلالی
رئیس هیات مدیره


خانم زهره محمودی
نایب رئیس هیات مدیره