مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی)

– مطالعات و تهیه طرحهای آبیاری و زهکشی.

– مطالعات و طراحي بندهاي انحرافي و سازه هاي آبگير.

– مطالعات و طراحی شبکه های جمع آوری، انتقال و توزیع آب خام و آبرسانی فضای سبز.

– تعریف و انجام پروژهای پژوهشی.

– فراهم نمودن شرایط برای پشتیبانی تصمیم برای مدیران با استفاده از ایجاد پایگاه های داده.