کشاورزی (زراعت)

◄ پژوهش و بروز رسانی هرگونه تحولات مرتبط در کشاورزی
◄ برنامه ریزی و اجرای بهبود کار کشاورزان فی المثل از طریق کاربرد طرق مؤثرتر دفع آفات
◄ اجرای پروژه های آزمایشی کشاورزی جهت تعیین بهترین زمان کشت و طرق کشت به منظور حصول به بهترین کیفیت و محصول
◄ نگارش برگه هایی با محتوای توصیه ، برگه های فنی و عنداللزوم بیانیه های مطبوعاتی و مقالات در خصوص کشاورزی پایدار
◄ بررسی اثرات تنش های زیست محیطی از قبیل خشکسالی و زمین های شور درخصوص بهره وری محصولات باغی
◄ مطالعه شیوه های رشد گیاه از طریق استفاده از کالتیورهای جدید ، کودهای مؤثر و طرق کشت
◄ دادن مشاوره به زارعین درخصوص کنترل مؤثر بیماری ها و آفات مزارع
◄ برنامه ریزی تغذیه ای بمنظور تولید هیدروپونیک گیاهان در سطح تجاری
◄ برنامه ریزی شیوه های جدید به منظور بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در زمان برداشت محصول
◄ پایش چرخه رشد آفات محلی به منظور کنترل بیولوژیکی و شیمیائی آنها
◄ دیدار از مزارع و باغات به منظور ، عنداللزوم ، نمونه برداری ( بر اساس تقاضای مشتریان و معمولاً در موارد دفع آفات ) ، دادن مشاوره و توصیه های تغذیه ای و یا ردیابی مشکلات .
◄ ارائه شیوه های جدید تصفیه برای آبیاری به منظور کاهش سطح EC آب
◄ تجزیه و تحلیل پیلوت کودهای جدید بخصوص برای کاربرد برگی آهن و ریزعنصرها
◄ برگزاری دوره های آموزشی برای زارعین جهت آموزش به آنها درخصوص مدیریت کشت و حفاظت از آنها در مقابل فشارهای بیوتیک و آبیوتیک