برچسب: روش های آبیاری

0

مطلب مهم در مورد آبیاری

چه روشی آبیاری کنیم؟ روش های آبیاری عبارتند از: الف) روش هایی که آب روی شیب حرکت می کند. ( روش های ثقلی) 1- آب تمام سطح را خیس می کند.( غرقابی) – آبیاری...