برچسب: مزارع استان

اجرای عملیات تجهیز و نوسازی در بیش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان 0

اجرای عملیات تجهیز و نوسازی در بیش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان

مدیرآب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد: اجرای عملیات تجهیز و نوسازی در بیش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان مدیر آب و خاک و امور فنی و...