برچسب: پنبه

0

آماده سازی زمین برای کشت پنبه

اقدامات اولیه کشت پنبه: انتخاب زمین: پنبه در هر نوع خاکی که برای رشد محصولات ردیفی دیگر مناسب باشد، مناسب است. ولی خاکهای با زهکشی خوب، اراضی رسی، آهکی یا شنی که دارای مواد...